跳到主要内容
X

Kisisel Verileri Kanuna Kanunu

Pulcra Kimya San。ve tic。作为。

Kişiselveri Korumaaçıklamasıveaydınlatmametni

Pulcra Kimya San。ve tic。作为。(Bundan SonraKısacaPulcra Kimya OlarakAnılacaktır)SizlereAitKişiselVerilerinizinVeÖzelBilgilerinizinKorunmasıBizimİindeğerlidir。Bu Nedenle Pulcra Kimya IleIlişkiliahıslaraaitKişiselVerilerin6698SayılıkişiselVerilerinKorunmasıKanununa(“kvkk”)Uygun OlarakIşlenerek,Muhafaza Edilmesi HususundaGerekenBütünGösterteyoruz。VERI SorumlususıfatıylaPULCRA Kimya公司,kişiselverilerinizle ilgilibütünişlemlerdeverilerinizinkorunmasıICIN gereken idari已经TEKNIK tedbirler almakta,KVKKdoğrultusunda,kişiselverileriniziaşağıdaaçıklananşartlarda已经mevzuattaöngörülensınırlardahilindeişlemektedir。

i̇nternetsitemizin Ziyaret EdilmesiSırasındaKaydedilenKişiselBilgiler,KişiselVerilerinKorunmasınaIlişkinMevzuatGereiCeICHINEİLENMEKTEDIR。Bu Konuda YineSayfamızdabulabilecežinizGizlilik Politikamızıinceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, PULCRA Kimya internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.

1. Hukuki Nitelik ve Kapsam

6698说ılıKişisel Verilerin KorunmasıKanunu 'nun(“KVKK”) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”dür.

KvkkHükümlerineGörePulcraKimya,“Veri Sorumlusu”Dur。卜çerçevede,aydınlatmayükümlülüğüILE VERI sahiplerini VERI sorumlusununkimliği,kişiselVERIişlemeamaçları,kişiselverilerinaktarıldığıkişiler已经aktarmaamaçları,kişiselverilerintoplanmasınınhukuki sebepleri,kimlereaktarılabileceği已经yöntemleri,kişiselVERI sahibinin VERI sorumlusunayönelteceğigüncelleme,silinme雅大anonimleştirme吉比KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

VERI SorumlususıfatıylaPULCRA Kimya公司,KişiselVerilerinİşlenmesineİlişkinAydınlatmaMetni ILEKVKK'nın10'uncu maddesihükmüuyarıncakişiselverilerinizi mevzuattaöngörülensınırlar已经şartlardahilindeişlediğihususunda VERI sahiplerini bilgilendirmekte已经aydınlatmaktadır。

2. Veri SorumlusununKimlići

KVKK'nın3'üncümaddesinin 1'incifıkrasının(I)bendinde VERI sorumlusu,“Kişiselverilerinişlemeamaçlarını已经vasıtalarınıbelirleyen,VERIkayıtsistemininkurulmasından已经yönetilmesindensorumlu olangerçekveyatüzelkişiler” olaraktanımlanmıştır。BuÇerçevedeVeriSorumlusu,互联网SayfasınıziyaretetiğinizpulcraKimya'dır。

Pulcra Kimya San。ve tic。作为。

beylikbağımah,341. sk。否:1,41400darıca/ kocaeli

Infotr@pulcrachem.com.

+90 262 675 42 00

3. verii̇şleyen.

veri sorumlusununverdićiyenkiye dayanarak onunadnankikakişiselverileriişleyengerçekveyatüzelkişikvkkm。3'te“verii̇şleyen”olaraktanımlanmıştır。

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

KişiselVerilerinizkvkk'daki ilkelerdośrultusunda;

 1. Pulcra KimyaTarafındanunulanürünvehizmetlerdenhaberdar olabilmeniz,sizlerin daha iyiYararlandırılması;
 2. Pulcra KimyaTarafındanunürünlerin/hizmerlinkaliteininartırılması,müşterilerimizinihtiyaçları,beğenilerivekullanımalışkanlıklarınaGöreözelleştirilereksunumuveÖnerilmesi;
 3. Sizleri Hizmetlerimiz Konusunda Bilgilendirebilmek Ve Gerekli Durumlarda da SizleriAydınlatmakveamacıylaişliyoruz。
 4. İnsanKaynaklarıPolitikalArımızınINIYşekildePlanlanmasıveuygulanması;Ticariortaklıklarımızınvestratejilerimizindośruolarakplanlanmasıveyürütülmesi;şirekimizinveişoraklarımızınhukuki,ticari ve fizikigüvenliğinintemini,şirketkurumsalişleyişininsažlanması,şirketimiztarafındansunulanürünvehizmetlerdensizlerieniyşekildefaydalandırmakiçinÇalışmalarınyapılması,
 5. verigüvenliğininnnustdüzeydesağlanması,veritabanlarınınoluşturulmasışirekimizinternetitsinde sunulan hizmetleringeliştirilmesi,şirketimizetalep veşikayetleriniinletenlerileileileşimegeçilmesi,şirketimizinternetitesindeoluşanhatalarıngiderilmesi veinternet sitemizdenpaylaşılmışolanGizlilikPolitikası.'NDA YERALANHÜKÜHÜKÜMLERINUYGUNLUğununSağlanması,
 6. şirketeait stratejilerin belirlenmesiamaçlarıylakvk kanunu'nun 5. ve 6. maddelinde beligrilenkişiselveriişlemeartlarıkapsamındaIşlenir。

5.KişiselVerileriİşlemeyeİlişkinİlkelerimiz

Pulcra Kimya Olarak;

一种)Hukuka Vedürüstlükkulallarınauygun伊吉尼希米伊,
b)Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
C)Belirli,Açıkvemeşruamaçlariçinişlenmeyi,
C)İşlendikleriAmaçlaBağlantılı,sınırlıveÖlçülülyölçülülmayı,
d)İlgilimevzuattaÖngörülenveyaişlendikleriamaçİrekliolan南·塞尔卡达尔穆哈菲纳埃德Ilke Edindik。

6.KişiselVerilerinİşlenmeyolları

Verileriniz,Pulcra Kimya'da Ancakrızanız.雅达Kanuna Uygunluk Hallerinden.BirininVarlığıHalindeTutulurveIşlenir。

1

7.i̇şlenenKişiselVerilerinKimlereVe HangiAmaçlaAktarılabileceği

şirekimizdekvkk'ya uygun olarak toplanan veişlenenKişiselVerileriniz,SadeceIşinyapılabilmesiAmacıylaveGizlilikSözleşmelerieşliğinde;

PULCRA Kimya, kişisel verileri çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir.

8.KişiselVerileriniziTopamamamızınyöntemive hukuki sebebe

KişiselVerileriniz,şirketimizTarafındanGizmet,Ürünya da ticari faaliyetebağlıolarakdežişkenlikgösterebilmekle;

kvkk m。4,5已经6'ya uygun井şekilde,otomatik亚哒otomatik olmayanyöntemlerle,ofisler,çağrıMERKEZI,互联网sitesi,sosyal medyamecraları,美孚uygulamalar已经benzerivasıtalarlasözlü,yazılı亚哒ELEKTRONIK olarak toplanabilecek,güncellenerekişlenebilecektir。

Kişiselverileriniz,她türlüsözlü,yazılı雅DA ELEKTRONIK ortamda,yukarıda揭掉verilenamaçlardoğrultusundaŞirketçesunduğumuzürünVE / veya hizmetlerin belirlenen yasalçerçevedesunulabilmesi已经BU kapsamdaŞirketimizinsözleşme已经yasadan DOGANyükümlülüklerinieksiksiz已经doğru井şekildeyerine getirebilmesiamacıILE edinilir。Bu Hukuki SebepleToplananKişiselVerilerinizKvk Kanununun 5. ve 6. MaddeliNde BelirtilenKişiselveriİlemeartlarıveamaçlarıkapsamındabuaydınlatmametninde beliftilenamaçlardahilindedeişlenebilmekteveaktarılabilmektedir。

9.Nasılkoruyoruz?

PULCRA Kimya tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içindeGizlilikPolitikamıza.Riayet EdilmesiSağlanmaktadır。

10.KişiselVeriSahibininHaklarıveBaşvuru

Kişiselveri sahipleri olarak,kvkk m。11'deSayılanHaklarınızaIlişkinTaleplerinizi,Işbuaydınlatma梅纽德·谢谢··························································杜鲁穆德··伊雷梅··杜鲁姆杜齐···塔莱·····奥··奥图兹·奥布兰·Ücretsiz奥拉克桑那州·杜鲁斯·奥尔库克Ancak,KişiselVerileriKurulunca BirÜcretÖngörülmesiHalinde,şirketimizTarafındanBelirlenenTarifedekiÜcretAlınacaktır。Ayrıcayürürlükteolan mevzuatuyarıncakişiselverilereilişkinbaşvurularVERI sahibinin bizzat kendisitarafındanyapılmakzorundaolduğundanbaşvurularınızınsadece sizlerle ilgilikısmıcevaplanacak olup,eşiniz,yakınınız雅大arkadaşınızhakkındayapılan井başvuru喀布尔edilmeyecektir。

Bu Kapsamdakişiselveri sahipleri pulcra金岩塔拉夫努达互联网曼德拉兹达杜玉泉伊尔吉里米·伊吉拉克kenchinizle ilgili olarak;

 1. KişiselVeriIşlenipİlenmediğiniÖğrenme,
 2. KişiselVerileriIşlenmişseBunaIlişkinBilgiTalep etme,
 3. KişiselVerilerinIşlenmeAmacınıvebunlarınamacınauygunkullanılıpkullanılmadığınıÖğrenme,
 4. YurtiçindeVeyaYurtdışındaKişiselVerilerinAktarıldığıüncükişileriBilme,
 5. KişiselVerilerinEksik Veyayanlışişlenmişolmasıhâlindebunlarındüzeltilmesiniisteme ve bu KapsamdaYapılanIşleminKi​​şiselVerilerinAktarıldığıüçüncükişilereBildirilmesiniIsteme,
 6. KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenenVerilerinMünhasıranOtomatiksistemlervasıtasıylaanaliz edilmesi suretilekişininkendisialeyhine bir sonucun ortayaÇıkmasınaItirazetme,
 8. KişiselVerilerinKanunaAykırıOlarakIşlenmesiSeşbiyleZararauğramasıhâlindezararıngieterilmesini talep etmeHaklarınasahipsiniz。

11.BaşvurununYapılması.

kvk kanunununun 13. maddesinin 1.fıkrasıGereğpeince,AynıKanunun11. Maddesinde BeligrilenHaklarınızıKullanmakIle Ilgili Talebinizi,yazılıolarak veyakayıtlıelektronik邮政(Kep)adresi yadaşirekimizedahaÖncebildirdiğinizvesistemimizdekayıtlıulunanelektronikposta adresini kullanmak suretile,Infotr@pulcrachem.com adresine iltebilirsiniz。Gerekliaçıklamalarilebaşvuruve bilgi talep formuna sayfadaki pdfdosyasın'danulaşabilirsiniz。

Başvuruda;

一种)Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b)Türkiyeumhuriyetivatandaşıisenizt.c.KimlikNumarası,YabancıIsenizUyruğunuz,PasaPortNumaranızVeyaVarsaKimlikNumaranız

c)Tebligata esasyerleşimyeriveyaişyeri adresiniz,

Ç)varsa bilyirime esas elektronik posta adresiniz,telefon ve faksnumaranız,

d)Talep KonunuzunBulunmasıGerekmektedir。KonuyaIlişkinBilgi Ve BelgelerBaşvuruyaeklenmelidir。


kvkkbaşvuruformu.